مهره سوخته

ماتِ چشمهاي تو بودم

كه زندگي كيشم كرد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر