دنياي وارونه عشق

ميانِ اين‌همه كه هستند هميشه

چرا دلم بهانه‌گير توست

كه نيستي هرگز.

 

۱ نظر: