هشدار! به مخاطب خاص


مراقب سبزيه چشمات باش

دنيا بدجور پاييزه.

اگر...

پروانه مي شوم

اگر

پيله ام شوي.

#8 به همين سادگي

وقت گفتن از تو

الفبا هم

لكنت مي گيرد.چوبه‌ي دار

نگاه كه مي كني

معلق مي شوم ميان ماندن و رفتن

و پاي دلم نمي رسد به هيچ كدامشان.