دلسرد

شبيه سايه‌اي

كه براي وجود خود

دلخوش به آفتاب وجودت نيست.

۱ نظر: