هلو كه نيستي

شبيه ليموشيرين

شيريني‌ات بي دوام

و تلخي‌ات مدوام است.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر