4# تلخ نوشت

خدايا

خط و نشان دوزخت را برايم نكش

جهنم تر از نبودنش

جايي را سراغ ندارم.


۱ نظر: