بدون شرح

مي‌ماندم،

اگر

حبسِ ابد آغوشت

انفرادي بود.

۱ نظر: